Privacy Policy Restaurant Hotel Merlet

 

Restaurant Hotel Merlet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Restaurant Hotel Merlet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Restaurant Hotel Merlet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Restaurant Hotel Merlet

Duinweg 15

1871 AC Schoorl

info@merlet.nl

072-5093644

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Restaurant Hotel Merletverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

• Het aangaan van reserveringen
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het versturen van aanbiedingen
• Het onderhouden van contact ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten
• Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
• Facturatie
• Debiteuren- en crediteurenadministratie

 

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadres.
• Kopie identiteitsbewijs, paspoort en/of rijbewijs
• Creditcardgegevens ter garantie van de reservering
• Bankgegevens inzake salarisadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie
• 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor branche organisaties, nieuwsbrieven, arrangementen, aanbiedingen,enquêtes, salaris administratie, arbodienst en UWV, incassobureaus.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht  en toegestaan is.  Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Restaurant Hotel Merlet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

• Bescherming Persoonsgegevens Protocol 
• Geheimhoudingsplicht bij alle medewerkers opgenomen in arbeidsovereenkomst
• Alleen geautoriseerde medewerkers mogen bij bepaalde werkzaamheden bijzondere persoonsgegevens verwerken.
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met up to date beveiligingsoftware met een beveiligde back-up.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Vragen

Mocht u een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

 

Mei 2018, versie 1.0

 

Meer ontdekken?